Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Employment Law Support (E.L.S.)

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (inclusief aanvullende en vervolgopdrachten) betreffende of verband houdende met dienstverlening door Employment Law Support (E.L.S.).

1 E.L.S.

E.L.S. is een zelfstandige onderneming, met als doel het leveren van professional support en kennismanagement op arbeidsrechtelijk terrein.

2 Algemeen

2.1 Waar in deze algemene voorwaarden over “Opdrachtgever” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met E.L.S. in een contractuele relatie staat of komt te staan in verband met door E.L.S. te verrichten werkzaamheden als omschreven in artikel 4.

2.2 Indien Opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden niet door E.L.S. geaccepteerd.

2.3 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden leidt niet tot nietigheid van alle bepalingen. De andere bepalingen blijven geldig.

3 De rechtsverhouding

3.1 Op alle door E.L.S. aanvaarde opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tenzij schriftelijk anders afgesproken, mag E.L.S. ervan uitgaan dat de bestuurders, stafleden en (andere) werknemers van Opdrachtgever bevoegd zijn om (mondeling) afspraken te maken in het kader van de uitvoering van de opdracht.

3.2 De relatie tussen E.L.S. en Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. Alle personen die bij, voor of namens E.L.S. werkzaam zijn of zijn geweest komt een beroep op deze algemene voorwaarden toe.

4 Adviezen, diensten en producten

4.1 De door E.L.S. in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte adviezen, verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en producten (hierna gezamenlijk aan te duiden als: “de werkzaamheden”) zijn bestemd voor Opdrachtgever en voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt en mogen niet aan derden bekend worden gemaakt zonder schriftelijke voorafgaande goedkeuring van E.L.S..

4.2 Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4.3 De Opdrachtgever stelt E.L.S. alle gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Indien deze gegevens niet, niet tijdig of niet volledig worden verstrekt, heeft E.L.S. de bevoegdheid de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen volgens het overeengekomen (uur)tarief.

5 Honorarium en Betaling

5.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst anders zijn overeengekomen (zoals bij producten en abonnementen), zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Het honorarium is excl. BTW.

5.2 De declaraties dienen binnen vijftien dagen na factuurdatum te zijn voldaan zonder enig beroep van Opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening.

5.3 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever automatisch in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

5.4 E.L.S. heeft het recht het door haar gehanteerde honorarium voor de werkzaamheden te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt op de vijftiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie na de verhoging.

6 Beperking van aansprakelijkheid

6.1 E.L.S. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat E.L.S. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.2 E.L.S. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot twee maal de factuurwaarde over de periode van één maand. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de eventueel terzake toepasselijke beroepsaansprakelijkheids-verzekering van E.L.S. wordt uitbetaald.

6.3 Aansprakelijkheid van E.L.S. voor elke vorm van indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten.

7 Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na het bij Opdrachtgever bekend worden met enige mogelijk tot aansprakelijkheid van E.L.S. leidende gebeurtenis.

8 Derden

Voor zover door E.L.S. bij de uitvoering van een opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. E.L.S. is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. E.L.S. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen E.L.S., maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Opdrachtgever op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

9 Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart E.L.S. tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan E.L.S. gegeven opdracht.

10 Auteursrecht

Het auteursrecht op de door E.L.S in de uitvoering van de opdracht opgestelde documenten voor Opdrachtgever berust bij Opdrachtgever. Het auteursrecht op alle door E.L.S. onder eigen naam en/of in eigen tijd opgestelde al dan niet op de voor Opdrachtgever geleverde diensten gebaseerde producten, inclusief de producten die op abonnementsbasis worden verkocht, berust bij E.L.S.. Het is, behoudens verplichtingen met betrekking tot geheimhouding, mogelijk dat E.L.S. onderdelen van documenten, die voor een bepaalde Opdrachtgever zijn opgesteld, voor een andere opdrachtgever gebruikt.

11 Beëindiging

Zowel Opdrachtgever als E.L.S. kunnen de opdracht schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Bij beëindiging van de opdracht dient Opdrachtgever alle uitstaande declaraties en het nog uitstaande honorarium te voldoen.